Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych dostarczonych przez użytkowników strony internetowej: www.legitymacja-nauczyciela.pl („Strona”). Użytkownikami („Użytkownicy”), którzy mogą za pośrednictwem Strony założyć indywidualne konto („Konto”), są – działające za pośrednictwem osób upoważnionych – placówki oświaty upoważnione do wydawania legitymacji służbowych nauczyciela spełniających wymogi formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. W ramach usługi Konta, Użytkownik może: składać zamówienia na wykonanie i dostarczenie legitymacji służbowych nauczyciela, śledzić postęp realizacji zamówienia oraz korzystać z innych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta (w tym umieszczać dane osobowe nauczycieli do wykonania zamówienia).

 

Użytkownik może przechowywać w Koncie dane osobowe nauczycieli, w tym w ramach historii Zamówień zrealizowanych – w zakresie tych danych jest administratorem danych osobowych.

 

Zasady świadczenia usługi Konta oraz innych funkcjonalności w ramach Konta, określa „Regulamin korzystania ze strony internetowej www.legitymacja-nauczyciela.pl” dostępny na Stronie (dalej: „Regulamin Strony”).

 

Informacje zawarte na Stronie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Tożsamość administratora danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Strony, zarówno posiadających Konto jak i wyłącznie przeglądających Stronę bez logowania się Konto (z wyłączeniem przechowywanych w Koncie danych osobowych nauczycieli, w zakresie których administratorem danych osobowych jest placówka oświaty w imieniu której działa Użytkownik), jest Mariusz Kocięda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kocięda „Grupa Loca” z głównym adresem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo (dalej: „Administrator”).

 

 1. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

 

Mariusz Kocięda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kocięda „Grupa Loca” – adres: ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo.

Adres e-mail: legitymacje@loca.pl

 

 1. Inspektor ochrony danych

 

Administrator danych osobowych nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

 

 1. Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Strony

Dane osobowe Użytkowników Strony są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Stronę tj. usługi Konta i funkcjonalności w ramach Konta, w szczególności w zakresie składania zamówień na służbowe legitymacje nauczycieli. W tym celu Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem Regulaminem Strony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Strony, może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

 

Dane Użytkowników Strony przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, t.j. wyświetlenia zawartości Strony, w celu utrzymania sesji na Stronie, zapewnienia bezpieczeństwa, a także – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Stronę – przetwarzanie pozyskanych z portali społecznościowych w celu przekierowania Użytkownika za pomocą wtyczek z niniejszej Strony do portali społecznościowych Użytkownika.

 

Ponadto, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników podanych w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (usługa Konta, złożenia i realizacji zamówień na legitymacje służbowe nauczyciela), rozliczenia zamówień (rachunkowym – zamówienia zrealizowane), rozpatrzenia reklamacji (co do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz związanych z wykonywaniem uprawnień z rękojmi co wad towarów objętych zrealizowanym zamówieniem).

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników, w tym danych potrzebnych do założenia i utrzymania Konta, są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).

 

Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe objęte zamówieniem zrealizowanym (w tym dane osoby upoważnionej do złożenia zamówienia w imieniu placówki oświaty) na potrzeby obrony ew. roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zrealizowanych Zamówień (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – dochodzenie/odparcie ewentualnych roszczeń i rozpoznanie reklamacji na etapie pozasądowym; zaś w przypadku danych osoby składającej zamówienie – dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na przyjęciu i wykonaniu zamówień dla placówki oświaty, składanych za pośrednictwem takiej osoby).

 

Dokumentacja księgowo-podatkowa (zamówienia zrealizowane) przechowywana jest w związku z wymogami przepisami ustawy o rachunkowości – podstawą jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

 

Podstawą przetwarzania danych pozyskanych w wyniku wniesienia reklamacji co do usługi świadczonej drogą elektroniczną, jest uzasadniony interes Administratora polegający na rozpoznaniu reklamacji na etapie pozasądowym (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

 

Podstawą przetwarzania danych pozyskanych w wyniku wniesienia reklamacji w związku z wykonywaniem przez placówkę oświaty uprawnień z tytułu rękojmi towaru wydanego w ramach zamówienia, jest uzasadniony interes Administratora polegający na dążeniu do rozpoznania reklamacji na etapie pozasądowym (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). Dodatkowo, gdy reklamacja rozpoznana zostanie tj. sposób rozpoznania kształtuje w sposób odmienny niż pierwotnie powyższe uprawnienia reklamującego, w zależności od sposobu rozpoznania żądania reklamującego, zgodnie z przepisami k.c. dot. rękojmi za wady fizyczne i prawne), podstawą przetwarzania danych zawartych w dokumentacji reklamacyjnej jest uzasadniony interes Administratora polegający na obronie ew. roszczeń z tytułu rękojmi (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

 

Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych z portali społecznościowych w celu przekierowania Użytkownika za pomocą wtyczek z niniejszej Strony do portali społecznościowych Użytkownika, jest wyraźna zgoda Użytkownika wyrażona przy wejściu na Stronę (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

 

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

 

Administrator udostępnia dane zewnętrznym dostawcom usług hostingowych na potrzeby zapewnienia możliwości przechowywania danych na zewnętrznych serwerach (świadczenie usługi Konta, realizacja zamówień), zewnętrznej księgowości na potrzeby rozliczenia zamówienia (zamówienia wykonane i dostarczone) oraz w przypadku zamówień wysyłanych do zamawiającego udostępnia dane również Poczcie Polskiej S.A. albo podmiotowi świadczącemu profesjonalne usługi kurierskie w celu wydania zamówienia.

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Strony przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej do czasu wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta.

 

Dane Użytkownika podane na potrzeby założenia i utrzymania dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi Konta (tj. do jego usunięcia) a także przez czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

Dane osobowe objęte zamówieniem zrealizowanym (w tym dane osoby upoważnionej do złożenia zamówienia w imieniu placówki) na potrzeby obrony ew. roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zrealizowanych zamówień przechowywane są nie dłużej niż przez 3 lata.

 

Dokumentacja księgowo-podatkowa (zamówienia zrealizowane) przechowywana jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, tj. przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy (w tym dowody zapłaty, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, faktury VAT).

 

Dane pozyskane w wyniku wniesienia reklamacji co do usługi świadczonej drogą elektroniczną są przetwarzane przez czas potrzebny do rozpoznania i powiadomienia o wyniku reklamacji.

 

Dane pozyskane w wyniku wniesienia reklamacji w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi towaru wydanego w ramach zamówienia,  przetwarzane są przez czas potrzebny do rozpoznania i powiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku odmowy uznania reklamacji) albo przez czas przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi (jeśli pozytywne rozpoznanie reklamacji kształtuje w sposób odmienny niż pierwotnie powyższe uprawnienia reklamującego, w zależności od sposobu rozpoznania żądania reklamującego, zgodnie z przepisami k.c. dot. rękojmi za wady fizyczne i prawne).

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Strony, założenia i utrzymania Konta, składania zamówień na służbowe legitymacje nauczyciela za pomocą Konta, rozpatrzenia reklamacji. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

 

 1. Przeglądanie Strony

 

Przeglądanie Strony wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Stronę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 1. Bezpieczeństwo gromadzonych danych

 

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Strony przechowywane są na bezpiecznym serwerze. Dostęp do danych ma upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań RODO, które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Szczegółowy obowiązek informacyjny Administratora wobec osoby zakładającej Konto

Niezależnie od powyższych informacji, w wykonaniu obowiązku informacyjnego Administratora wobec osoby zakładającej Konto na stronie https://legitymacje.loca.pl w sposób wskazany § 3 ust. 4 Regulaminu Strony, informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Mariusz Kocięda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kocięda „Grupa Loca” z głównym adresem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo. Podane dane będą przetwarzane na potrzeby założenia i utrzymania Konta. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, której brak uniemożliwia założenie Konta. Podane dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi Konta (tj. do jego usunięcia) a także przez czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego (do 25 maja 2018 r. jest nim GIODO). Administrator udostępnia dane zewnętrznym dostawcom usług hostingowych na potrzeby zapewnienia możliwości przechowywania danych na zewnętrznych serwerach, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 

 1. REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

 

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio na: legitymacje@loca.pl. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Strony, będą na bieżąco rozpatrywane. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu (reklamacji).

 

Reklamacje dot. zamówień na legitymacje służbowe nauczyciela być składane wyłącznie w formie wskazanej w Regulaminie Strony.

 1. PLIKI COOKIES

 

Niektóre z elementów Strony mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Większość plików cookies zawiera nazwę Strony, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Strona korzysta z następujących plików cookies:

 1.  Pliki cookies sesyjne

 

W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Strony