Regulamin

Regulamin Serwisu

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu oraz warunki korzystania z innych usług przez Użytkownika i ich świadczenia przez Usługodawcę.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje poniższych pojęć:
a. Usługodawca – oznacza spółkę prawa handlowego działającą pod firmą Grupa LOCA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000735680, kapitał zakładowy 20 000 złotych, numer NIP: 571-171-80-88, numer REGON: 380791636, kontakt z Usługodawcą możliwy jest również pod adresem adres e-mail: legitymacje@loca.pl, telefonicznie od poniedziałki do piątku w godzinach od 9 do 16 pod numerem 23 696 90 00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opłata za połączenie jak ;
b. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym usługi Konta;
c. Serwis – oznacza dostarczany przez Usługodawcę serwis internetowy składający się z wielu stron internetowych, oferujący funkcjonalności opisane w Regulaminie, dostępny pod adresem URL https://legitymacje.loca.pl;
d. Rejestracja – ogół czynności podejmowanych przez Użytkownika w celu założenia Konta, w tym podania danych umożliwiających logowanie do Konta, imienia i nazwiska, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu, wyrażenie zgody (jeśli wymagana) na przetwarzanie danych osobowych;
e. Konto – wydzielona część Serwisu, stanowiąca indywidualny i niedostępny dla innych Użytkowników profil Użytkownika, utworzony w następstwie przeprowadzenia Rejestracji, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę opisanych w Regulaminie; Usługa świadczona jest nieodpłatnie;
f. Zamawiający – oznacza Placówkę oświaty albo Agenta działającego przez Użytkownika będącego przedstawicielem umocowanym do zaciągania w imieniu Placówki oświatowej albo Agenta zobowiązań finansowych w tym składania Zamówień, oraz Rejestracji;
g. Zamówienie – oznacza złożone przez Użytkownika działającego w imieniu Zamawiającego w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcjonalności Serwisu oświadczenie woli zawarcia umowy zakupu wybranych przez niego produktów spośród aktualnie dostępnych i prezentowanych w Serwisie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych produktów oraz kosztów dostawy; Zamówienia dotyczące Legitymacji Służbowych Nauczyciela, Legitymacji Szkolnych i Hologramów mogą być składane tylko dla Placówki oświatowej uprawnionej do wydawania Legitymacji Służbowych Nauczyciela lub Legitymacji Szkolnych;
h. Placówka oświaty – instytucja działająca na podstawie przepisów określających funkcjonowanie systemu oświaty, do której zastosowanie mają przepisy określające wykonywanie zawodu nauczyciela;
i. Agent – oznacza przedsiębiorcę który w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Usługodawcą a Placówką oświaty na zakup Legitymacji Służbowej Nauczyciela, Legitymacji Szkolnej, Hologramów;
j. Legitymacja Służbowa Nauczyciela – oznacza będąca przedmiotem Zamówienia, legitymacja służbowa nauczyciela spełniająca wymogi formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela;
k. Legitymacja Szkolna tzw. „E-legitymacja – oznacza będąca przedmiotem Zamówienia, e-legitymacje szkolną spełniająca wymogi formalne określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;
l. Hologram – oznacza będący przedmiotem zamówienia, hologram naklejka spełniająca wymogi formalne i techniczne określone w rozporządzeniu z MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r.;
m. Migracja konta– oznacza przeniesienie danych Konta, wprowadzonych danych oraz historii Zamówień z poprzedniej wersji Serwisu;

n. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy: Usługodawcą a Użytkownikiem – z chwilą skorzystania przez niego z usług oferowanych przez Usługodawcę, które nie wymagają Rejestracji, o treści ustalonej Regulaminem oraz zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą – z chwilą Rejestracji, o treści ustalonej Regulaminem;
3. Usługodawca jest dostawcą Serwisu dla Użytkowników.
4. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w zakresie usług, które nie wymagają Rejestracji, a której treść określa Regulamin, oraz zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą – z chwilą Rejestracji, o treści ustalonej Regulaminem.
5. Użytkownik zobowiązany jest posługiwać się względem Usługodawcy wyłącznie prawdziwymi danymi dotyczącymi Użytkownika, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
6. Użytkownik nie może przekazywać/udostępniać danych dostępowych do Konta osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.
9. Użytkownikowi, w toku korzystania z Serwisu nie wolno:
a. posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich, w szczególności zaś nie wolno umieszczać zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich bez ich zgody lub w inny sposób naruszających ich prawa, w tym prawa autorskie, lub przetwarzać dane osobowe osób trzecich bez podstawy prawnej,
b. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług przez Usługodawcę.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: zablokowania Konta Użytkownika lub usuwania zamieszczonych przez Użytkownika danych w Serwisie, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin.
11. Sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz innych osób przez Usługodawcę opisuje dokument „Polityka prywatności” dostępny w Serwisie bez konieczności Rejestracji.

§2
Warunki techniczne

1. Korzystanie z Serwisu wymaga: dostępu do sieci Internet, oprogramowania do przeglądania stron internetowych np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, rozdzielczość ekranu co najmniej 1024 x 768 pikseli, adresu poczty elektronicznej, ustawienia przeglądarki internetowej akceptujące pliki cookies od Usługodawcy. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Serwisu możliwe jest także przy wykorzystaniu innego niż wskazane powyżej oprogramowania, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
2. Usługodawca informuje, że Serwis nie jest przystosowany do wyświetlania jego zawartości na urządzeniach mobilnych, mogą więc pojawić się problemy z prawidłowym wyświetlaniem i korzystaniem z Serwisu.
3. Treści cyfrowe udostępniane w ramach Serwisu stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Żadne z treści cyfrowych nie mogą być wykorzystywane w celu innym niż korzystanie z Serwisu zgodnie z Regulaminem, w szczególności nie mogą one być kopiowane, udostępniane, rozpowszechniane ani powielane bez zgody Usługodawcy i w celu innym niż wyświetlenie Serwisu w przeglądarce internetowej Użytkownika. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich lub innych praw w części lub w całości. Użytkownik zachowuje prawa do treści cyfrowych wprowadzonych przez niego do Serwisu zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.
4. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego funkcjonalnościami. Użytkownik nie może dokonywać zmian w Serwisie czy prowadzić działań zmierzających do kompilacji,

dekompilacji, deasemblacji i podobnych zabiegów o charakterze reserve engineering oraz innych działań, które mogłyby wpłynąć na strukturę, koncepcję, metodologię czy poznanie zasad funkcjonowania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności oraz stanowić utrudnienie dla korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
5. Usługodawca informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi opisane w Regulaminie, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Użytkownikowi na ryzyko związane z korzystaniem z Konta w Serwisie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego Konta. Usługodawca zaleca stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz bram firewall.
6. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Serwisu lub jej poszczególnych funkcjonalności może być utrudniony lub niemożliwy, Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
7. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na realizację przyjętych Zamówień.

§ 3
Rejestracja, Zakres usług, Reklamacje

I. Rejestracja

1. Niektóre z usług świadczonych w ramach Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.
2. Rejestracja jest nieodpłatna i wymaga:
a. wypełnienia sekcji „dane logowania” poprzez:
i. podanie adresu poczty email Użytkownika, który będzie stanowił login do Konta;
ii. podanie hasła, przy użyciu którego Użytkownika będzie się logował do Konta;
b. wypełnienia sekcji „dane konta” poprzez:
i. podanie imienia i nazwiska Użytkownika;
ii. podanie numeru telefonu komórkowego (nie jest konieczne do założenia Konta);
iii. wybór rodzaju Konta spośród dostępnych (np. placówka oświaty, agent), a następnie uzupełnienie dane Agenta w postaci nazwy, danych adresowych, numeru NIP (wymagana akceptacja faktur elektronicznych w przypadku konta agenta);
c. zapoznania się i akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności;
d. opcjonalnie (dobrowolnie):
• wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przesyłanych Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingu usług Usługodawcy.
e. wyboru przycisku „dodaj”, co jest równoznaczne z zakończeniem procesu Rejestracji i założeniem Konta.
3. Konto wymaga aktywacji. Aktywacja polega na uruchomieniu aktywnego linku znajdującego się w przesłanej Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres podany podczas Rejestracji. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie.
4. Z chwilą aktywacji Konta, pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia funkcjonalności Serwisu opisanych w sekcji II ustęp 14 i 15 poniżej.
5. W ramach usługi Konta Usługodawca udostępnia funkcjonalności Serwisu opisane w sekcji II poniżej.
6. Jeden Usługobiorca posługujący się tym samym adresem e-mail może utworzyć w Serwisu nie więcej niż jedno Konto.

7. Dostęp do Konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8. W każdym czasie Usługobiorca może dokonać edycji danych podanych podczas Rejestracji. Zmiana danych może wymagać udokumentowania zmian. W każdym czasie korzystając z funkcjonalności Konta Usługobiorca może zmienić hasło oraz numer telefonu ma również możliwość wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych czy wysyłanie informacji handlowych.
9. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia Konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości email na adres legitymacje@loca.pl z adresu Użytkownika wskazanego na Koncie. Usunięcie konta wymaga potwierdzenia tożsamości.
10. Usługodawca zapewnia możliwość migracji Konta podmiotom które korzystały z Serwisu w wersji poprzedniej. Migracja konta wymaga zalogowania się do poprzedniej wersji Serwisu oraz postępowania zgodnie z instrukcjami, w szczególności zapoznania się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności.
11. Usługobiorca zobowiązany jest podać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące osoby Użytkownika, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
12. Usługobiorca nie może przekazywać/udostępniać danych dostępowych do Konta osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

II. Zakres usług

13. Użytkownik korzystający z Serwisu bez Rejestracji ma możliwość:
a. przeglądania strony głównej Serwisu oraz podstron;
b. zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności;
c. skorzystania z formularza kontaktowego;
d. wyrażenia zgodny na otrzymywanie informacji handlowych i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Użytkownika;
e. pobierania/drukowania formularzy.
14. Usługobiorca po dokonaniu Rejestracji uzyskuje dostęp do Konta i ma możliwość:
a. stworzenia i przechowywania w Koncie danych osobowych oraz innych danych;
b. przesyłania danych osobowych do Usługodawcy w celu złożenia Zamówienia;
c. tworzenia oraz usuwania subkont, jak również zarządzania ich danymi;
d. tworzenia oraz usuwania placówek, jak również zarządzania ich danymi;
e. składania Zamówień;
f. otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną przesyłanych Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

III. Opis funkcjonalności

15. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia następujące funkcjonalności:
1.1. Konto
a) tworzenie i przechowywanie danych osobowych oraz innych danych;
b) dostęp do szablonów legitymacji;
c) tworzenia subkont umożliwiających dostęp do Konta przez pracowników Użytkownika;
d) dodawania Placówek oświatowych, dla których mają być Zamawiane legitymacje;
e) składanie Zamówień;
f) dostęp do historii Zamówień;

1.2. Subkonto
a. Jest to funkcja w Serwisie pozwalająca na stworzenie w ramach Konta subkont, do których zostają przypisani dedykowani Użytkownicy.
b. Stworzenie subkonta wymaga:

i. podania przez Użytkownika danych Użytkownika tj: adresu e-mail,
ii. podania przez Użytkownika zakresu uprawnień Użytkownika – w tym zakresie Usługobiorca może definiować grupy uprawnień i przypisywać Użytkowników do poszczególnych tak zdefiniowanych grup uprawnień.
c. W ramach usługi subkonta, wskazani Użytkownicy korzystają z usług Serwisu w zakresie uprawnień przyznanych im przez Użytkownika Konta, bez możliwości wglądu do pozostałych subkont. Dostęp do subkonta następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany od Usługodawcy który skieruje Użytkownika na stronę Usługodawcy celem nadania hasła do subkonta, akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności..
1.3. Placówki
a. Funkcja umożliwia przypisanie do Konta dowolnej ilości Placówek oświaty, co usprawnia zarządzanie poszczególnymi jednostkami przez podmioty prowadzące, wskazanie dokumentu sprzedaży, odbiorcy, danych adresowych;
b. W systemie Placówka oświaty może być przypisana tylko do jednego Konta. Weryfikacja odbywa się po numerze Regon Placówki oświaty.
c. Dodawanie placówek jest zablokowane do czasu podpisania Umowy Agencyjnej dla Konta prowadzonego przez Agenta;
d. dla każdej Placówki oświaty możliwe jest utworzenie subkont.
e. W celu dodania placówki, należy podać następujące dane:
i. Numer regon;
ii. Typ placówki;
iii. Nazwa placówki, nazwa skrócona, adres, kod pocztowy, Poczta, Imię i nazwisko aktualnie pełniącego funkcję Dyrektora;
iv. Wybrać rodzaj dokumentu potwierdzającego sprzedaż: faktura lub paragon;
v. W przypadku wyboru faktury, podać dane Nabywcy oraz Odbiorcy / płatnika;
vi. Adres wysyłki wraz z numerem telefonu dla celów ułatwienia dostarczenia.

Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem DODAJ, po użyciu którego Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą formularz rejestracyjny który po podpisaniu przez Użytkownika Konta oraz Dyrektora Placówki oświaty wraz z pieczęcią Placówki oświaty należy przesłać, faxem na numer: 22 682 14 08 lub jako skan na adres e-mail legitymacje@loca.pl. Po dokonaniu powyższych czynności oraz prawidłowej ich weryfikacji przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą aktywowanie Placówki oświaty i umożliwiające składanie Zamówień w zakresie Legitymacji Służbowych Nauczyciela.

f. W ramach aktywnego Konta, Użytkownik może dodać możliwość składania Zamówień na Legitymację Szkolne. W tym celu należy wybrać min. 1 rodzaj Legitymacji Szkolnej i użyć opcji Aktywuj możliwość zamawiania. Użytkownik otrzyma maila zawierającego Umowę współpracy oraz Umowę powierzenia danych osobowych. Po ich podpisaniu przez dyrektora Placówki oświaty, należy ją przesłać na adres Usługodawcy. Po jej zweryfikowaniu, Usługodawca uaktywni możliwość składania Zamówień.
g. W ramach każdej aktywnej Placówki oświaty, Użytkownik może dokonać importu danych osobowych osób dla których chce złożyć Zamówienie. W tym celu należy przygotować plik zapisany w formacie .csv i skorzystać z opcji Importuj z CSV dostępnej dla każdej z aktywnych legitymacji.
h. Dla każdej aktywnej Placówki oświaty, Użytkownik mam możliwość wygenerowania Umów współpracy i umów powierzenia danych osobowych.
i. Dla każdej aktywnej legitymacji, Użytkownik może wydrukować spersonalizowany formularz z miejscem na przyklejenie zdjęcia oraz w przypadku Legitymacji Służbowej Nauczyciela z miejscem na wzór podpisu.

IV. Reklamacje

16. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, mogą być składane według wyboru Użytkownika:
a. na adres siedziby Usługodawcy, w formie pisemnej, z dopiskiem: „REKLAMACJA – LEGITYMACJE”,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: legitymacje@loca.pl
c. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
17. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej) oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
18. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Serwisu lub poprzez wysłanie jej listem poleconym pod adres Użytkownika.

§ 4
Legitymacja Służbowa Nauczyciela, Legitymacja Szkolna, Hologramy

1. Usługodawca oświadcza, że Legitymacje Służbowe Nauczyciela w dacie ich wydania spełniać będą wszelkie aktualne na ten dzień wymogi przewidziane dla tego typu legitymacji określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
2. Minimalna ilość sztuk Legitymacji wchodzących w skład Zamówienia to 1 (jedna) sztuka.
3. Usługodawca oświadcza, że:
a. Legitymacje Szkolne spełniają wszystkie wymogi przewidziane dla tego typu legitymacji określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;
b. Legitymacje Szkolne dostępne są w różnych wersjach zgodnych z przepisami o których mowa w punkcie a) powyżej, których opis znajduje się w Serwisie;
c. Legitymacje Szkolne dostępne są w różnych wzorach i z różnymi technologiami chipa, zgodnych z przepisami o których mowa w punkcie a) powyżej, których opis znajduje się w Serwisie;
d. Hologramy spełniają wszystkie wymogi przewidziane dla tego typu legitymacji określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r.
4. Minimalna ilość sztuk Legitymacji Szkolnych wchodzących w skład Zamówienia to 1 (jedna) sztuka. Minimalna ilość sztuk Hologramu dla Zamówienia to 10 sztuk i dalej wielokrotność 10 sztuk.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w majątku Zamawiającego na skutek nieprawdziwości oświadczeń Zamawiającego, o których mowa w niniejszym Regulaminie, lub podania błędnych lub niepełnych danych.
6. Wzór legitymacji może być wykorzystany jedynie w celu realizacji Zamówień składanych przez Placówki oświaty.
7. Usługodawca nie weryfikuje prawidłowości/prawdziwości otrzymanych danych.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy dostarczone przez Zamawiającego dane nie spełniają wymagań przewidzianych przepisami wskazanymi w §4 ust. 1 i odpowiednio §4 ust. 3 pkt. a) Regulaminu.

§ 5
Zamówienia

I. Postanowienia ogólne

1. Zamówienie Legitymacji Szkolnych wymaga dodania do Konta Placówki oświaty, a następnie aktywowania usługi E-legitymację oraz potwierdzenie chęci składania Zamówień na wybraną E- legitymację przez użycie opcji „Aktywuj możliwość zamawiania”. Po użyciu tej opcji Użytkownik otrzyma w Koncie umowę współpracy na wykonanie e-legitymacji oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w formatach PDF, które należy wdrukować, uzupełnić i podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentacji Placówki oświatowej, a następnie przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Usługodawcy. Po zatwierdzeniu umów przez Usługodawcę możliwość Zamawiania E-legitymacji zostanie aktywowana w Serwisie.

2. Zamówienie Legitymacji Służbowej Nauczyciela nie wymaga zawarcia umowy współpracy na wykonanie legitymacji nauczyciela.
3. Wszelkie treści wprowadzane przez Użytkownika do Konta nie są udostępniane osobom trzecim (z zastrzeżeniem postanowień umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych). Wprowadzone dane są wykorzystywane przez Usługodawcę tj. gromadzone i przetwarzane, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Zamówienia, ewentualnego wykonania duplikatu legitymacji lub ponownego zamówienia legitymacji, jeżeli termin ważności legitymacji się skończy – przez czas świadczenia usługi Konta (do jego usunięcia).
4. Sprzedaż legitymacji i innych produktów dostępnych w Serwisie na podstawie Zamówień odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet prawnie wiążącej umowy o dzieło. Do zawarcia powyższej umowy dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Użytkownika działającego w imieniu Placówki oświatowej lub Agenta świadczącego usługi na rzecz Placówki oświatowej oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę. W razie nie podania kompletnych danych przez Użytkownika, Usługodawca wstrzyma realizację Zamówienia do czasu otrzymania kompletu danych, a jeżeli opóźnienie Użytkownika przekracza dni Usługodawca może od Zamówienia odstąpić, bez wyznaczania dodatkowego terminu.
5. Cennik produktów które można Zamawiać za pośrednictwem Serwisu dostępny jest w Serwisie w zakładce „Cennik”. Zamówienia na legitymacje oraz Hologramy ewentualnie na inne produkty dostępne w Serwisie realizowane są według cen aktualnych na dzień składania Zamówień.
6. W przypadku, gdy przedmiotem jednego Zamówienia są produkty różniące się terminem realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym jako najdłuższy dla danego produktu.
7. Użytkownik może w procesie składania Zamówienia wybrać, iż chce otrzymać fakturę dokumentującą Zamówienie, w przeciwnym razie Usługodawca wystawi i doręczy paragon fiskalny. Użytkownik decydując się na fakturę wyraża zgodę w imieniu Zamawiającego na otrzymanie faktur drogą elektroniczną. Dostarczanie faktur będzie następować albo poprzez ich wysyłkę na adres email wskazany w Koncie albo poprzez ich zamieszczanie na Koncie w formacie pdf, z możliwością pobrania. Informacja o wystawieniu faktury zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany w Koncie adres e-mail. Zgoda uprawnia Usługodawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
8. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie oraz mailowo na numer telefonu oraz adres e-mail podane w Koncie, a także poprzez wiadomość przesłaną Klientowi na skrzynkę kontaktową Klienta w Serwisie, w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
9. Użytkownik składając Zamówienie w Serwisie działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

II. Składanie Zamówień

10. W celu złożenia Zamówienia na Legitymacje Służbowe Nauczyciela, Użytkownik musi łącznie wykonać poniższe czynności:
a. dokonać wyboru jednej z dostępnych (aktywnych) legitymacji;
b. wprowadzić dane dotyczące nauczyciela przy pomocy formularza oraz określić okres ważności legitymacji („Materiały”);
c. wybrać nauczycieli dla których Użytkownik chce złożyć Zamówieni, poprzez dodanie ich do koszyka;
d. wybrać sposób płatności oraz adres wysyłki;
e. Złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „złóż nowe zamówienie” lub „dodaj do zamówienia”.
11. Użytkownik może dostarczyć kolorowe zdjęcie legitymacyjne nauczyciela oraz wzór podpisu nauczyciela, w wybrany przez siebie sposób według poniższego, poprzez:
a. funkcjonalność Serwisu (jpg, 300 dpi, wielkość 2 MB);
b. przesłanie formularza personalizacji pocztą na adres: Grupa LOCA sp. z o.o., Stefana Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo.
12. W celu złożenia Zamówienia na Legitymacje Szkolne, Użytkownik musi łącznie wykonać poniższe czynności:

a. dokonać wyboru jednej z dostępnych (aktywnych) Legitymacji Szkolnych;
b. wprowadzić dane dotyczące ucznia przy pomocy formularza;
c. wybrać uczniów dla których Użytkownik chce złożyć Zamówieni, poprzez dodanie ich do koszyka;

d. wybrać sposób płatności oraz adres wysyłki;
e. Złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „złóż nowe zamówienie” lub „dodaj do zamówienia”.
13. Użytkownik może dostarczyć kolorowe zdjęcie legitymacyjne ucznia w wybrany przez siebie sposób według poniższego, poprzez:
a. funkcjonalność Serwisu (jpg, 300 dpi, wielkość 2 MB);
b. przesłanie formularza personalizacji pocztą na adres: Grupa LOCA sp. z o.o., Stefana Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo.
14. Dołączone pliki zostaną poddane obróbce graficznej tj. kadrowanie oraz poprawa kolorów (nie dotyczy to przerobienia zdjęcia na kolorowe w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego zdjęcia czarno-białego).
15. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzyma na swój adres e-mail podsumowanie Zamówienia wraz z indywidualnym numerem Zamówienia, co jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia przez Usługodawcę.
16. Aktualny status Zamówienia widoczny będzie za pośrednictwem Konta.
17. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Usługodawcy dane osobowe, które mają znaleźć się na wydrukowanej legitymacji (w szczególności kolorowe zdjęcie legitymacyjne, oraz wzór podpis nauczyciela) oraz dane Placówki oświaty, zgodnie z przepisami wskazanymi w §4 ust. 1 i odpowiednio §4 ust. 3 pkt. a) Regulaminu.
18. Usługodawca, w razie wątpliwości, może żądać przedłożenia, w każdym momencie, stosownego dokumentu potwierdzającego umocowanie Użytkownika do reprezentowania Zamawiającego.
19. Użytkownik składając Zamówienie oświadcza, że Placówka oświaty, którą reprezentuje, jest podmiotem uprawnionym do wydawania legitymacji oraz że osoby, których dane podaje w celu wydrukowania legitymacji, są zatrudnione u Zamawiającego na stanowisku nauczyciela lub są uczniami.
20. Realizacja Zamówienia na druk legitymacji wymaga wskazania wszelkich informacji niezbędnych do wydrukowania legitymacji zgodnie z przepisami wskazanymi w §4 ust. 1 Regulaminu i odpowiednio §4 ust. 3 punkt a) Regulaminu.
21. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Użytkownika, poprzez stosowną adnotację odnośnie statusu Zamówienia na Koncie.
22. W celu złożenia Zamówienia na Hologramy, Użytkownik musi łącznie wykonać poniższe czynności:
a. dokonać wyboru wzoru i parametrów Hologramu spośród dostępnych oraz ilości Hologramów w wielokrotności 10 sztuk;
b. wybrać sposób płatności oraz adres wysyłki;
c. Złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „złóż nowe zamówienie” lub „dodaj do zamówienia”.
Zamówienie na Hologramy może złożyć Placówka oświaty posiadająca minimum jedną aktywną e- legitymację. Hologramy nie są naklejane na legitymację przez Usługodawcę.

III. Zamówienia składane poza Serwisem

23. Zamówienie na Legitymację Służbową Nauczyciela można złożyć również w formie papierowej, korzystając z formularzy dostępnych w Serwisie w zakładce „Formularze”, bez konieczności Rejestracji.
24. Wypełniony formularz Zamówienia oraz formularze personalizacji należy przesłać na adres Usługodawcy: Grupa LOCA sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 6, 130-200 Działdowo.
25. Przesłane dokumenty zostaną odesłane przez Usługodawcę wraz z Zamówieniem, po utrwaleniu ich kopii przez Usługodawcę.
26. Usługodawca oświadcza, że dla celów prawidłowej realizacji zamówienia o którym mowa w ustępach 13-15, oraz dla celów archiwizacyjnych, zachowa kopie przesłanych dokumentów.

§ 6
Płatność, dostawa

1. Usługodawca oferuje następujące formy płatności za Zamówienie (w tym zamówienie papierowe):
a. przelew bankowy wykonany w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia;
b. płatność online z wykorzystaniem usługi Przelewy24 bezpośrednio po wysłaniu Zamówienia Użytkownik otrzyma odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online;

c. pobranie (płatność przy odbiorze przesyłki);
d. gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Zamówienie na Legitymacje Służbowe Nauczyciela oraz Hologram zostanie wysłane przez Usługodawcę na adres podany podczas składania Zamówienia:
a. w przypadku złożenia zamówienia w formie papierowej – w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki pocztowej z kompletem danych;
b. w przypadku złożenia Zamówienia z opcją dołączenia wszelkich niezbędnych danych przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu – w ciągu 7 dni od wysłania Zamówienia;
c. w przypadku złożenia Zamówienia z opcją przesłania zdjęć wizerunku i podpisu pocztą
– w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki pocztowej;
Do powyższych terminów należy doliczyć czas doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego lub kuriera.
3. Zamówienia na Legitymacje Szkolne zostanie wysłane przez Usługodawcę na adres podany podczas składania Zamówienia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletu niezbędnych do realizacji zamówienia materiałów w szczególności kolorowych zdjęć uczniów.
4. Usługodawca, w przypadku Zamówienia obejmującego znaczną ilość legitymacji, zastrzega, że powyższe terminy może ulec wydłużeniu.
5. Dostawa Zamówień realizowana jest przez Usługodawcę jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem:
a. listu poleconego ekonomicznego, z zastrzeżeniem ograniczeń wagowych i gabarytowych;
b. listu poleconego priorytetowego, z zastrzeżeniem ograniczeń wagowych i gabarytowych;
c. przesyłką kurierską;
d. odbioru osobistego w siedzibie Usługodawcy w godzinach 08:00 – 16:00 w dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – po otrzymaniu przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej realizację Zamówienia.
6. Orientacyjne koszty dostawy przesyłek wskazane są w Serwisie w zakładce „Cennik”. Ostateczny koszt dostawy Usługodawca wskaże w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę/Sprzedawcę z ważnych powodów, w każdym czasie, w przypadku:
i. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany stanu prawnego,
ii. wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług oraz funkcjonalności lub zmiany warunków ich świadczenia,
iii. zmiany warunków dokonywania Zamówień w Serwisie (formy i warunki płatności, formy i warunki dostawy itd.),
iv. zaleceń organów lub sądów.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkowników, po upływie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie za pomocą wiadomości skierowanej w ramach Serwisu lub wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika, którym posługuje się przy korzystaniu z Konta, przy czym Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu w treści obowiązującej przed zmianą.
3. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie głównej Serwisu, bez konieczności Rejestracji.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2018 roku.