Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Data ogłoszenia: 2018-05-18

Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw

Rok: 2018, Pozycja: 939

 

E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

1. E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
zwana dalej „e-legitymacją szkolną”, jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV)
formatu ID-1, która może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.
2. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o
wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart
identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości
i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z
wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
3. Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice
offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone
1485, Pantone 171, Pantone 711, Pantone 484, kolor irysowy: Pantone 485-1235-485;
Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są
nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz OVI®.
Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną.
4. Pole zdjęcia na awersie – 5,5 mm od lewej krawędzi, 17 mm od górnej krawędzi (26 mm
wysokości x 19 mm szerokości) – jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia
(w rozdzielczości co najmniej 300 dpi) metodą termodruku.
5. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera:
1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI® – umieszczony w polu
o powierzchni 13,5 mm wysokości x 8,2 mm szerokości;
2) pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „Legitymacja szkolna”;
3) mikroteksty o modulowanej wielkości czcionki – napis „RP”;
4) w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja szkolna”.
6. E-legitymacja szkolna zawiera napisy:
1) na awersie napis:
a) „LEGITYMACJA SZKOLNA” na białym pasku o szerokości 5 mm przebiegającym
poziomo w odległości 7,4 mm od górnej krawędzi e-legitymacji szkolnej, w kolorze
czarnym (Black), krój czcionki LEVENIM MT BOLD 11,5 pkt,
b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój
czcionki Swiss 721 PL 7 pkt,
c) „Imię”, „Nazwisko”, „Data urodzenia”, „Numer PESEL”, „Adres”, „Imię i nazwisko
dyrektora”, „Data wydania”, „Nazwa i adres szkoły” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są nanoszone
czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);
2) na rewersie napis:
a) „Poświadcza uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss
721 PL 6 pkt,
b) „Legitymacja ważna do dnia:”, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu
Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data odpowiednio: „30 września” lub „1 marca”, krój
czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,
c) odpowiednio: „MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N, MEN-I/4-N” w kolorze czarnym
(Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt wersaliki.
7. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką
termotransferową.
8. W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy
dokumentu, stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu
na rewersie można umieszczać numer układu mikroprocesorowego.
9. Na e-legitymacji szkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością
szkoły oraz przejazdami środkami publicznego transportu.
10. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej decyduje dyrektor szkoły za zgodą
rodziców lub pełnoletnich uczniów.
11. E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem o
wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że przy próbie
odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonanym w technice 2D/3D, z wizerunkiem
orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji
szkolnej.

Wzór nr 6
E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci
i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży

Wzór nr 7
E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla
dorosłych

Wzór nr 8
E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży

Wzór nr 9
E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz
niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych

E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych

1. E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „e-legitymacją
przedszkolną”, jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która
może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.
2. Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o
wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart
identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego
właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi
zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
3. Poddruk blankietu e-legitymacji przedszkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w
technice offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo
to: Pantone 1655, Pantone 279, Pantone 151, kolor irysowy: Pantone 305-136-305 oraz
136-305-136; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką
sitodrukową są nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby OVI®.
Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną.
4. Blankiet e-legitymacji przedszkolnej zawiera:
1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI®;
2) pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „MEN”;
3) w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja przedszkolna”.
5. E-legitymacja przedszkolna zawiera napisy:
1) na awersie napis:
a) „LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA”; krój czcionki Geometr415MdPL 10 pkt,
b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój
czcionki Swiss 721 PL 7 pkt,
c) „Imię”, „Nazwisko”, „Data urodzenia”, „Adres”, „Imię i nazwisko dyrektora”,
„Data wydania”, „Nazwa i adres przedszkola/szkoły” w kolorze czarnym (Black),
krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są
nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);
2) na rewersie napis:
a) „Poświadcza uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój
czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,
b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data „30 września”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL
5 pkt,
c) „MEN-I/5” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD
6 pkt wersaliki.
6. Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką
termotransferową.
7. W blankiecie e-legitymacji przedszkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy
dokumentu, stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu
na rewersie można umieszczać numer układu mikroprocesorowego.
8. Na e-legitymacji przedszkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową
działalnością przedszkola lub szkoły oraz przejazdami środkami publicznego transportu.
9. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji przedszkolnej decyduje dyrektor szkoły,
przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego za zgodą
rodziców.
10. E-legitymacje przedszkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze
hologramem o wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle
małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonanym
w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji
przedszkolnej.
12. W miejscu oznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej umieszcza się nazwę:
1) przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo
2) szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego
uczęszcza dziecko, albo
3) innej formy wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza dziecko.
13. W miejscu oznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej umieszcza się imię
i nazwisko:
1) dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo
2) dyrektora szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do
którego uczęszcza dziecko, albo
3) osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy jest
ona prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną.

Wzór nr 10
E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego